Biskopsvigning av biskop Bo-Göran Åstrand i Borgå stift | 29.9.2019 Borgå domkyrka

Bästa Bo-Göran Åstrand, som utsetts till ny biskop i Borgå stift. Bästa församling.

I dag på Mikaelidagen är det stor fest i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, särskilt i Borgå stift.  Du, vår bror Bo-Göran, har utsetts till ny biskop i ett vidsträckt och mångfasetterat stift. I ditt arbete ställs du inför många frågor och önskemål. Du får ta emot både ris och ros. Tillsammans med dina församlingar söker du riktningen för kyrkans liv på respektive ort och i hela vår kyrka. Du funderar över hur man ska jämka samman gammalt och nytt.

Listan över biskopens uppgifter kunde göras lång. En av uppgifterna är att fundera över hur man sköter tjänsten med sin egen personlighet. Vad innebär det för Bo-Göran Åstrand som människa och som person att vara biskop? Du är inte ensam i funderingarna och inte heller ensam i tjänsteutövningen överlag. Till ditt stöd har du dina arbetskamrater i domkapitlet och församlingarna, men också i biskopskollegiet och kyrkans centralförvaltning. Framför allt har du dina nära och kära vid din sida, din hustru Karin och övriga familjemedlemmar, släkt och vänner. Man kan inte nog understryka hur viktiga de närmaste relationerna är för skötseln av biskopsämbetet.

På Mikaelidagen fäster vi uppmärksamhet vid änglarna, Guds budbärare. Änglarna har en viktig ställning i den kristna tron. De utför ett uppdrag som Gud själv ger till dem. Biskopen är inte en ängel, men uppdraget är av liknande karaktär. Inte heller biskopen hittar på sitt uppdrag själv, utan Gud har kallat till uppgiften. Biskopen talar inte för sin egen sak, utan för den uppståndne Herrens Jesu Kristi sak. Som Guds budbärare ska biskopen undervisa och handleda, uppmuntra och inspirera, visa vägen och röja den. Här är de egna begränsade möjligheterna inte avgörande. Vi får i stället vända blicken mot Guds möjligheter och det Gud gör genom den heliga Anden.

Bo-Göran, till ditt stöd har du en gedigen erfarenhet av församlingslivet. Under åren i församlingen har du mött många människor i glädje och sorg. Du har glatt dig med dem och gråtit med dem. Vid församlingsmedlemmarnas sida har du sökt Guds vilja, sökt de rätta orden i olika situationer och strävat efter den bästa lösningen i olika lägen. Uppgiften som Guds tjänare fortsätter även om den enskilda församlingen byts ut till ett helt stift.

På Mikaelidagen minns vi inte bara änglarna utan traditionellt också barnen. Vår Herre Jesus gjorde barnen till en förebild för de vuxna när det gäller tillit, tilliten till andra människor och tilliten till det goda. Just en sådan barnslig tillit behöver också biskopen ständigt. Ju mera världen runtomkring matar oss med misstro, desto viktigare är tilliten. Bo-Göran, församlingsmedlemmarna har tillit till dig – därför har du valts till biskop i Borgå stift. När du i dag vigs till biskop vigs du samtidigt till tillit – tilliten till att Gud leder dig och att du bärs av förböner.

Kära Bo-Göran. Ta frimodigt emot den tjänst som du i dag vigs till. Ta hand om det stift som anförtrotts dig och vittna om den uppståndne Kristus. Herren vare med dig.