Arkkipiispan avauspuheenvuoro kirkolliskokouksessa 15.5. piispainkokouksen esityksestä

Piispainkokous on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen kirkkojärjestyksen muuttamisesta. Esityksessä piispat ehdottavat, että kirkkojärjestykseen lisätään säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Piispojen esityksen taustalla on hyvin pitkään jatkunut keskustelu niin kirkolliskokouksessa kuin piispainkokouksessakin. 

Piispainkokous sai 18.5.2018 kirkolliskokoukselta tehtäväksi selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous esitteli käymäänsä keskustelua kirkolliskokoukselle syksyllä 2020. Kevään 2022 kirkolliskokous pyysi piispainkokousta jatkamaan työskentelyään. Lisäksi piispainkokoukselle lähetettiin tiedoksi edustaja-aloite 1/2021, jossa piispainkokousta pyydettiin valmistelemaan ”esitys kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.”  

Piispainkokouksen esitys kirkkojärjestyksen muuttamisesta on tämän vuosia kestäneen keskustelun lopputulos. Piispainkokous oli lähestulkoon yksimielinen siitä, että asiasta on keskusteltu riittävästi. Esitys on käynyt laintarkastustoimikunnassa. 

Piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä. Toisen käsityksen mukaan avioliiton voivat solmia kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon. Piispat katsovat, että molemmille näkemyksille voidaan esittää teologisia perusteita.  

Tehty esitys kirkkojärjestyksen muuttamisesta keskittyy siihen tehtäväksi antoon, jonka piispainkokous kirkolliskokoukselta sai. Esitys ei tyhjennä avioliitosta käytävää keskustelua. Kirkkojärjestys vaikuttaa kuitenkin merkittävällä tavalla ainakin kahteen asiaan.  

Ensinnäkin se ohjaa seurakuntien toimintaa. Tässä tapauksessa se ohjaa seurakuntien toimintaa niin, että kaikille kirkon jäsenille mahdollistetaan kirkollinen vihkiminen jokaisessa seurakunnassa. Avioliittokäsitykset nähdään rinnakkaisina. Samaa sukupuolta olevien parien oikeus saada kirkollinen vihkiminen säädetään seurakunnan velvollisuudeksi. Kirkkoherra vastaa siitä, että jokainen avioliiton esteet tutkinut pariskunta löytää papin, joka vihkii heidät avioliittoon. 

Toisekseen se tekee näkyväksi avioliittoa koskevan ajattelun moninaisuuden. Avioliittokäsitysten moninaisuuden tunnustaminen ohjaa meitä ottamaan toinen toisemme vakavasti erilaisine käsityksinemme ja kohtelemaan toisiamme kunnioituksella, erityisesti silloin kun välillämme vallitsee erimielisyys. Pidän tätä merkittävänä eettisenä velvoitteena, joka nousee suoraan meille annetusta kehotuksesta rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme.  

Piispainkokouksen esityksen hyväksyminen ei ole avioliittokeskustelun päätepiste. Se ei poista tarvetta jatkaa kirkon toiminnan tarkastelua. Kirkkojärjestyksen muutoksella voimme kuitenkin luoda kirkkoon sellaisen tilan, jossa avioliittoon aikovilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen kaikissa seurakunnissa. 

Hyvät kirkolliskokousedustajat, 

Piispojen esitys kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä tehtiin syvän harkinnan ja lukemattomien keskustelujen tuloksena. Tiedossamme on, että kirkon käytännöt siitä, keitä se vihkii avioliittoon, ovat merkittäviä isolle osalle kirkkomme jäsenistä – paitsi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, myös lukemattomille heidän läheisilleen ja monille muille, jotka pohtivat avioliiton merkitystä tänä päivänä. Tämän esityksen myötä piispainkokous katsoo, että avioliittokysymyksessä avautuu kirkossamme tie eteenpäin. Ratkaisu vastaa monien samaa sukupuolta olevien parien toiveeseen pyytää Jumalan siunausta ja seurakunnan esirukousta heidän elämänsä tärkeään vaiheeseen ja avioliitolleen. 

Tämän esityksen myötä kirkossamme tunnustetaan edelleen myös avioliittokäsitys vain miehen ja naisen välisenä. Keneltäkään ei varsinaisesti odoteta oman avioliittokäsityksensä muuttamista. Kyseessä on esitys, jossa kysytään, olenko valmis siihen, että oman näkemykseni rinnalla olisi toinen, vaihtoehtoinen avioliittokäsitys?  

Arkkipiispana ja kirkolliskokouksen puheenjohtajana toivon, että voisimme käydä tätä keskustelua avoimin, kuuntelevin ja rohkein mielin. Tässä kysymyksessä on erityisen tärkeää, että toisten erilaisten näkemysten kuunteleminen ja omiin näkemyksiini peilaaminen tapahtuisi kunnioituksen hengessä. Piispat ovat etsineet ratkaisua, jossa erimielisyys ei ole ykseyden este. Piispainkokouksen arvion mukaan kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen malli edistäisi kirkon ykseyttä ja antaisi työrauhan seurakunnissa.