Saamelaisia kansallisasuissaan.
Saamelaiset ovat pyytäneet valtaväestön tukea vihapuheen lopettamiseksi

Viimeisen viikon aikana olemme seuranneet surullisina saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Se on julmaa, vahingollista ja väärin. Saamelaisiin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt huolestuttavasti, kun saamelaiskäräjälaki on käsittelyssä. Ilmiö ei ole uusi, sillä on pitkät juuret. Saamelaiset ovat pyytäneet valtaväestön tukea vihapuheen lopettamiseksi.

Me ihmiset olemme kaikki erilaisia. Tätä Luojan luomaa ainutlaatuisuutta tulee kunnioittaa. Meillä kenelläkään ei ole viime kädessä valtaa määritellä toisiamme.

Saamen kansa on arvokas sellaisena kuin se on. Sen kulttuuri ja elämänmuoto ovat muovautuneet sukupolvien ketjussa pitkän ajan kuluessa. Saamelaisilla on oikeus löytää tiensä kansana, ja tuota oikeutta on kunnioitettava niin kuin jokaisen ihmisen arvoa on kunnioitettava. Sen tulee kuulua puheessamme ja teoissamme.

Suhde Saamen kansaan on Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle tärkeä. Seuraavan kahden vuoden aikana kirkossamme toteutetaan laaja Saamelaiset kirkossa -hanke. Se on osa kirkkomme ja saamelaisten sovinnontyötä totuuden selvittämiseksi yhteisestä historiastamme. Hankkeen tavoitteina on parantaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asemaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo

Kuva saamelaisilta kirkkopäiviltä Inarista elokuussa 2022. Kuvaaja Matti Vuorma.

 

Sápmelaččat leat bivdán váldoálbmogis doarjaga vaššisága bisseheapmái

Maŋimuš vahku áigge leat čuvvon morašmielain sápmelaččaid vuostái boahtti vaššisága. Dat lea julbmi, vahágahtti ja boastut. Sápmelaččaid vuostái boahtti vaššisáhka lea lassánan, go sámediggeláhka lea gieđahallama vuolde. Albmoneapmi ii leat ođđa, das leat guhkes ruohttasat. Sápmelaččat leat bivdán váldoálbmoga doarjaga vaššisága bisseheapmái.

Mii olbmot leat buohkat earáláganat. Dán Sivdnideaddji sivdnidan erenomášvuođa galgá gudnejahttit. Mis geasge ii leat váldi meroštallat nuppiideamet.
Sámi álbmot leat divrras dakkárin go dat lea. Dan kultuvra ja eallinvuohki leat sajáiduvvan sohkabuolvvas nubbái guhkes áiggis. Sápmelaččain lea vuoigatvuohta gávdnat eallingeainnus álbmogin, ja dan vuoigatvuođa galgá gudnejahttit nugo mii juohke olbmo árvvu galgá gudnejahttit. Dat galgá gullot min hállanvugiin ja daguin.
Oktavuohta Sáme álbmogii lea Suoma evangelalaš-luteralaš girkui dehálaš. Čuovvovaš guovtte jagi áigge girkusteamet čađahuvvo viiddis Sápmelaččat girkus -fidnu. Dat lea oassi girkomet ja sápmelaččaid soabadanbarggu duohtavuođa čoavdima dihte min oktasaš historjjásteamet.

Fidnu ulbmiliin lea buoredit sámegielaid ja sápmelaš kultuvrra sajádaga Suoma evangelalaš-luteralaš girkusteamet.

Turku ja Suoma earkebisma Tapio Luoma

Oulu bismagotte bisma Jukka Keskitalo

Govva Sáme girkobeivviin Anáris borgemánus 2022. Govva: Matti Vuorma

Säʹmmla liâ raukkâm väʹlddnarood staan vuâlleem loopptummšen

Mõõnni neäʹttel poodd leäʹp seuʹrrjam peʹcclõʹžžen säʹmmlai vuâstta puõttlõsttum vuâllõõttmõõžž. Tõt lij rueʹššes, päʹrtteejaž da puästtad. Säʹmmlai vuâstta puõttlõsttum vuâllõõttmõš lij lâssnam, ǥu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij ǩiõttʼtõõllmõõžžâst. Eettmõš ij leäkku ođđ, tõt lij leämmaš kuʹǩes äiggsaž. Säʹmmla liâ raukkâm väʹlddnarood staan vuâlleem loopptummšen. Mij oummu leäʹp puk jeeʹresnallšem. Tän Vuâsppåʹd raajjâm jiijjâsnallšemvuõđ âlgg cistteed, meeʹst ij ni ǩeäʹst leäkku väʹldd meäʹrtõõllâd kueiʹmeen.
Sääʹm-meer lij ärvvsaž nåkkmen ǥu tõt lij. Tõn kulttuur da jieʹllemnääʹl liâ ååʹblǩõõvvâm puõlvvõõǥǥi poodd kuʹǩes ääiʹj säättast. Säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt kaunnâd čuâkkses meeran da tõn vuõiggâdvuõđ âlgg cistteed nuʹtt ǥu juõʹǩǩka oummu äärv âlgg cistteed. Tõt âlgg kuullâd mij saaǥǥin da raajjmõõžžin.

Kõskkvuõtt Sääʹm-meeru lij Lääʹddjânnam evankeel-luteerlaž ceerkva vääžnai. Puõʹtti kueiʹt eeʹjj poddân ceerkvest tuõʹtte veeidas Säʹmmlaž ceerkvest -haʹŋǩǩõs. Tõt lij pieʹǩǩ mij ceerkav da säʹmmlai suåppâmtuâj tuõđâsvuõđ seʹlvvtemnalla õhttsast histoorâst. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij pueʹreed sääʹmǩiõl da säʹmmlaž kulttuur sââʹjj Lääʹddjânnam evankeel-luteerlaž ceerkvest.

Turku da Lääʹddjânnam aaʹrhelpispp Tapio Luoma

Oulu aaʹrhelkååʹdd pispp Jukka Keskitalo

Kartt säʹmmlaž ceerkavpeeiʹvin påʹrǧǧmannust 2022. Sniimmi Matti Vuorma

 

Sämmiliih láá pivdám válduaalmug iše vajesaavâi luáptimân

Majemuu oho ääigi mij lep čuávvum murâšlâžžân sämmiláid čyeccee vajesaavâid. Tot lii ilgâd, vaahâglâš já puástud. Sämmiláid čyeccee vajesaavah láá lasanâm huolâstutteht, ko sämitiggelaahâ lii kieđâvuššâm náálá. Almoon ij lah uuđâs, ton ruottâseh láá kieŋâlâsâst. Sämmiliih láá pivdám válduaalmug iše vajesaavâi luáptimân.

Mij ulmuuh lep puohah jieškote-uvlágáneh. Taan Immeel sivnedâm áinoošlajâsâšvuođâ kalga kunnijâttiđ. Mist ij kiästen lah loopâst väldi miäruštâllâđ nubbe nube.

Säämi aalmug lii árvugâs tagarin ko tot lii. Ton kulttuur já eellimhäämi láá hamâšum suhâpuolvâi kuálusist kuhes ääigi siste. Sämmilijn lii vuoigâdvuotâ kavnâđ kiäinus aalmugin, já tom vuoigâdvuođâ kalga kunnijâttiđ nuuvt ko jyehi ulmuu áárvu kalga kunnijâttiđ. Tot kalga kulluđ mii sárnumist já tavoin.

Koskâvuotâ Säämi aalmugân lii Suomâ evaŋgellâš-luuteerlâš kiirkon tehálâš. Čuávuvái kyehti ive ääigi mii kirhoost olášuttoo vijđes Sämmiliih kirhoost -haahâ. Tot kulá mii kirho já sämmilij sovâdâttâmpaargon tuotâvuođâ čielgâdem várás mii ohtâsâš historjást. Haavâ mittomeerrin lii pyerediđ sämikielâi já sämmilii kulttuur sajaduv Suomân evaŋgellâš-luuteerlii kirhoost.

Turku já Suomâ arkkâpispe Tapio Luoma

Oulu pispekode pispe Jukka Keskitalo

Kove sämmilijn kirkkopeeivijn Anarist porgemáánust 2022. Kovvejeijee Matti Vuorma.